Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

1612 e4f3 500

electripipedream:

Vassar college girls practicing Greek dances
1923

Reposted fromhelenadara helenadara viacosdziwnego cosdziwnego
Mufifik
Mufifik
Mufifik
Mufifik
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Mufifik
Reposted frommagicvortex magicvortex
Mufifik
4158 905a
1138 8f78 500
Mufifik
9749 f552
Reposted fromhormeza hormeza viaserplesniowy serplesniowy
Mufifik
2879 360d
Reposted frommartynkowa martynkowa viaserplesniowy serplesniowy
Mufifik
0724 fcb8 500
Reposted fromfiffey fiffey viaskrzacik skrzacik
4070 1299 500
Reposted fromwestwood westwood viaarwenan1 arwenan1
Mufifik
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaarwenan1 arwenan1
0850 410c 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaarwenan1 arwenan1
Mufifik
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaarwenan1 arwenan1
Mufifik
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viaarwenan1 arwenan1
Mufifik
Reposted fromszatanista szatanista viaarwenan1 arwenan1
Mufifik
Mufifik
7046 46b2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaarwenan1 arwenan1
3121 0bdb 500

nyctaeus:

Fox caught by security cameras in the National Portrait Gallery, London

Reposted fromborderme borderme viaarwenan1 arwenan1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl